O szkole

Historia Szkoły Podstawowej nr 202
im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

 Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

Historia szkoły w Nowosolnej jest nierozerwalnie związana z rozwojem osadnictwa na tym terenie. W latach 1832-1833 powstała tutaj parafia ewangelicko-augsburska. Budynek szkolny wzniesiono w roku 1830 (obecnie znajduje się w nim poczta). Do tego czasu szkoła mieściła się w, stojącym do dzisiaj, budynku przy ul. Pomorskiej 585. Funkcję nauczyciela pełnił w szkole początkowo
kantor-organista parafialny. Do roku 1922 pracował w niej jeden nauczyciel. 01.10.1919 r. kierownikiem został p. Ryszard Hentschel, który funkcję tę pełnił do 1939 roku. Intensywny rozwój wsi po I wojnie światowej wymusił konieczność budowy nowej siedziby. 19.07.1925 r. wmurowany został kamień węgielny pod nowy budynek przy ulicy Jugosłowiańskiej 2, który został oddany do użytku w roku 1930. W czasie wojny szkoła była instytucją niemiecką, a kierownikiem był Niemiec z terenu III Rzeszy. Budynek nie ucierpiał od działań wojennych.Budynek szkoły w czasie II wojny światowej

W roku 1945 szkołę przejmują władze polskie. Kierownikiem zostaje p. Budziszewski. Od 01.09.1945 r. do 14.09.1946 r. kierownikiem jest p. Maria Smolarkowa. Od 15.09.1946 r. do 1957 roku szkołą kieruje p. Leon Smolarek. W latach 1954-1957 prowadzi on jej rozbudowę - zostaje dobudowane drugie skrzydło. Po jego śmierci kierownikiem zostaje p. Tadeusz Lubicz-Majewski.

Uczniowie roku szkolnego 1959/60

Grupa uczniów w czasie zajęć sportowych

W roku 1960 ma miejsce adaptacja II piętra budynku na potrzeby szkoły. Od 10.09.1960 r. do 30.07.1963 r. kierownikiem szkoły jest p. Alfreda Lubicz-Majewska. 31.07.1963 r. kierowanie szkołą zostaje powierzone p. Janinie Ciesielskiej.

Rada Pedagogiczna

Po reformie oświaty w 1974 roku szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Gminną. Jej filiami są szkoły
w: Kalonce, Plichtowie, Wiączyniu, a później w Mileszkach. Gminnym dyrektorem szkoły zostaje
p. mgr Janina Ciesielska. Po niej - od sierpnia 1977 roku do 31.08.1985 r. gminnym dyrektorem szkoły jest p. mgr Edward Ośródko. W latach 1985-1990 w szkole mieści się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a funkcję inspektora oświaty pełni p. mgr Sławomir Owczarski. 1.09.1985 r. gminnym dyrektorem szkoły zostaje p. mgr Jadwiga Flak, która funkcję tę pełni do 30.09.1989 r. Z dniem 01.01.1988 r. Nowosolna zostaje włączona do Łodzi - szkoła staje się szkołą łódzką i otrzymuje numer 202. 01.10.1989 r. dyrektorem zostaje p. mgr Krystyna Gnatowska. Intensywny rozwój osiedla powoduje wzrost liczby uczniów - szkoła pracuje na dwie zmiany. Dyrektor K. Gnatowska rozpoczyna starania o jej rozbudowę. Pozwolenie na budowę nowego budynku wydane zostaje przez UMŁ Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w dniu 17.05.1999 r. Już 01.09.2001 r. ma miejsce uroczyste otwarcie nowej szkoły.

Uroczyste poświęcenie sztandaru

Rada Pedagogiczna wraz z dyrektorem p. mgr Wiesławą Sobczyk, po konsultacjach z całą Społecznością Szkoły na posiedzeniu w dniu 07.04.2005 r. podjęła uchwałę o nadaniu Szkole imienia Jana Pawła II. W dniu 22.06.2005 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nadano Szkole Podstawowej nr 202 imię Jana Pawła II.

Nadanie imienia - Jana Pawła II

Nadanie imienia

W dniu 1 kwietnia 2014r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 poprzez połączenie:
1) Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II
2) Przedszkola Miejskiego nr 228.