Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 •  INFORMATYKA "PROGRAMUJĘ, BO TO CZUJĘ"- autor p. Anna Janik

Innowacja skierowana jest do uczniów klas V, z uwzględnieniem podziału na grupy, w których uczy nauczyciel wprowadzający innowację.

 CEL GŁÓWNY

 Poznawanie szerokiego wachlarza dostępnych środowisk programistycznych adekwatnych do wieku.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Umożliwienie uczniom nauki programowania polegającej na rozszerzeniu treści wynikających z podstawy programowej nauczania ogólnego.
 • Rozbudzanie potrzeb poznawczych i zainteresowań informatycznych uczniów w tym zainteresowań programistycznych.
 • Rozwijanie umiejętności myślenia algorytmicznego i problemowego.
 • Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej.
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy, kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozbudzanie zainteresowań informatyką.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i grupy.
 • Wdrażanie do wspólnego podejmowania działań i planowania pracy.
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 • Umożliwianie poznawania swoich mocnych i słabych stron.

  ZASADY REALIZACJI INNOWACJI

      Przeprowadzając innowację będą brane pod uwagę:

 • użyteczność innowacji – zaspokojenie potrzeb uczestników;
 • trafność – wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów biorących udział w innowacji;
 • efektywność oraz skuteczność – jakie efekty przyniosły działania w ramach innowacji oraz czy zostały zrealizowane jej cele;
 • interaktywność – poziom komunikacji pomiędzy prowadzącym zajęcia nauczycielem a uczniami biorącymi udział w innowacji oraz jej jakość i częstotliwość;
 • dynamiczność – ciągła obserwacja realizacji zadań oraz dokonywanie na bieżąco niezbędnych modyfikacji;
 • jawność – efekty pracy uczniów biorących udział w innowacji udostępniane w różnych materiałach oraz na stronie WWW;
 • trwałość – efekty innowacji będą trwale widoczne po zakończeniu innowacji.

Grupa uczniów będzie mogła rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas 1 godziny w każdym miesiącu na zajęciach lekcyjnych, na których realizujemy cykl zajęć z programowania i kodowania.

W ramach zajęć innowacyjnych uczniowie będą korzystali z zasobów Internetu „Lekcje w sieci”, które umożliwią poprzez zabawę rozwiązanie algorytmu z zachowaniem odpowiedniego stopnia trudności. Algorytmy dotyczą różnych dziedzin życia i dostosowane są do zainteresowań dzieci.

Uczniowie wykonają szereg działań on-line w ramach Tygodnia Kodowania, żeby zdobyć Europejski Certyfikat z Kodowania” Code Week”. Działania naszych uczniów odbędą się pod hasłem tej innowacji „Programuję, bo to czuję”.

Wykorzystamy również w pracy własnej zestawy  edukacyjne z interaktywnym kursem programowania Scottie Go! Przy wykorzystaniu tabletów uczniowie będą mogli pomóc bohaterowi Scottiemu pokonać kolejny etap, który pomoże mu wrócić do domu. W każdym etapie dzieci układają papierowe klocki uczące logicznego myślenia, a poprawność naszego działania sprawdzi oprogramowanie zainstalowane na tabletach.

Duże znaczenie mają zajęcia z programowania w Scratchu. Uczniowie będą pracowali w najnowszej wersji on- line, która wzbogacona jest o nowe narzędzia programistyczne.

Następnym jezykiem programowania jest Baltie. Główny bohater- czarodziej przeprowadzi uczniów przez kolejne ciekawe zagadnienia, wymagające jednak wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia.

Ostatnim w tym cyklu językiem programowania będzie PixBlocks. Uczniowie pisząc różne komendy poruszają się po planszy i znając polecenia wykonują różne rysunki uwzględniające stopień trudności.