Podróż za jeden uśmiech

 Szkolne koło turystyczno – krajoznawcze „Podróż za jeden uśmiech” zostaje założone w celu zintegrowania wszystkich miłośników podróży. Zajęcia teoretyczne z tego przedmiotu to nie wszystko. Uczestnicy koła będą mieli okazję poprzez dobrą zabawę, w gronie sympatyków przyrody i turystyki zobaczyć, zwiedzić oraz poznać ciekawe regiony naszego województwa i kraju. Zajęcia przeznaczone są dla chętnych 25 uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej. Realizowane w ramach godzin świetlicowych oraz w niektóre soboty.

Członkowie tego klubu przeżyją wiele ekscytujących chwil i przygód, które sprawią, że właśnie ich szkoła zapadnie im głęboko i na długie lata w pamięci.

 1. Cele ogólne:
 • Rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy – Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich;
 • Przyswojenie przez uczniów wiedzy o kraju i środowisku;
 • Kształtowanie osobowości uczniów, ich stosunku do drugiego człowieka i samego siebie;
 • Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych młodzieży;
 • Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania wolnego czasu.
 1. Cele szczegółowe:
  • Poznanie własnej miejscowości, gminy, regionu, jako części Polski i Europy.
  • Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
  • Poszanowanie symboli narodowych.
  • Przygotowanie do życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich.
  • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.
  • Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach i wykorzystanie jej w praktyce.
  • Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-skutkowych.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i postaw.
  • Pogłębianie wiadomości dotyczących ochrony przyrody poprzez poznawanie parków narodowych.
  • Uczulenie na problem ochrony środowiska naturalnego, szczególnie obszarów leśnych.
  • Rozwijanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku.
  • Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia.
  • Propagowanie wysiłku fizycznego przy różnych czynnościach w czasie imprez turystycznych np. marsze, biegi.
  • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez np. jazdę na rowerze.
  • Zachęcanie do współzawodnictwa np. w ramach zabaw, gier rekreacyjnych i marszach na orientację.
  • Propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  • Kształtowanie prawidłowej sylwetki młodych ludzi.
  • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 1. Treści programowe:
  • Poznanie historii i działalność PTTK.
  • Zapoznanie z historią i strukturami organizacyjnymi POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH.
  • Poznanie odznak turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych. Przywiązanie do polskich krajobrazów, rodzinnego folkloru, ojcowizny, korzeni.
  • Poznanie najbliższej okolicy, gminy i regionu.
  • Poznanie tradycji i kultury ziemi łódzkiej.
  • Poznanie krain geograficznych Polski, zapoznanie z ich walorami przyrodniczymi.
  • Poznanie Parków Narodowych Polski.
  • Zapoznanie z rezerwatami przyrody i obszarami krajobrazu chronionego Polski.
  • Poznanie miejsc pamięci narodowej.
  • Propagowanie aktywności fizycznej poprzez np. turystykę pieszą i jej wpływ na rozwój organizmu ludzkiego.
  • Przestrzeganie zasad higieny i dbałości o zdrowie biologiczne i psychiczne.
 1. Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń powinien:

 • odnajdywać w kulturze rodzimej i regionalnej źródeł wartości
 • wykazać się znajomością historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
 • wymieniać zabytki zwiedzanych miast i okolic naszego regionu
 • znać tradycje, kulturę swojej miejscowości, swojego regionu
 • wykazywać się znajomością mapy i znaków topograficznych
 • integrować się z bracią turystyczną
 • uczestniczyć we wszelkich imprezach turystycznych
 • rozstawiać namiot i znać zasady konserwacji namiotu
 • bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych i korzystać ze środków transportu
 • dbać o zdrowie, higienę, porządek i czystość najbliższego otoczenia.
          Hasła programowe         
Treści
Umiejętności
Krajoznawstwo i turystyka
-historia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i jego prekursorzy
-powstanie i rozwój PTTK
-Punkt Informacji Turystycznej
-poznanie historii PTTK i jego prekursorów
-poznanie miejsca i celu działalności Punktu Informacji Turystycznej
Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie imprez turystycznych
- bezpieczeństwo w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej i autokarowej
-bezpieczeństwo w trakcie marszu i jazdy na rowerze
-bezpieczeństwo w turystyce górskiej
-rozpalanie ognisk
-poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas marszu, jazdy, wędrówek, rozpalania ognisk
-poznanie zasad pierwszej pomocy

Turystyka popularna

- jednodniowa wycieczka krajoznawcza komunikacją miejską do Arturówka, Łagiewnik

-jednodniowa wycieczka dydaktyczna komunikację miejską po Łodzi

-wielodniowe wycieczki krajoznawcze lub krajoznawczo-turystyczne w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów

-rajdy po okolicy- parowy Janinowskie

-kulig

-poznanie zasad przebiegu wycieczek, biwaków itp.

-poznanie wyżynnego krajobrazu o zróżnicowanej rzeźbie (pozostałości po Puszczy łódzkiej)

-poznanie miejsc i nazw pomników i tablic sławnych ludzi ważnych dla Łodzi

-poznanie strefy krawędziowej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich – rezerwatu drzew bukowych

Turystyka kwalifikowana

-turystyka piesza

-turystyka rowerowa

-poznanie zasad uprawiania turystyki pieszej i rowerowej

Szlaki turystyczne

-oznakowanie i przebieg szlaków pieszych

-oznakowanie szlaków rowerowych

-ścieżki dydaktyczne

-poznanie oznakowani szlaków i ścieżek dydaktycznych

 

Mapa i busola

-skala mapy

-znaki topograficzne

-warstwice oraz obliczanie rządnych punktów

-busola

-azymut i jego wyznaczanie

-zapoznanie z mapą i busolą

-odczytywanie znaków topograficznych

-pojęcie azymutu i jego wyznaczanie przy pomocy busoli w terenie

 

Namiot turystyczny

-budowa namiotu, konserwacja , sposoby rozstawiania

-poznanie elementów namiotu

-poznanie zasad konserwacji

-nauka rozstawiania namiotu i składania

Imprezy turystyczne

-rajdy turystyczne piesze według kalendarza imprez PTTK

-marsze na orientacje

-imprezy szkolne i lokalne

-wędrowanie, poznanie ciekawych miejsc, zbytków itp.

-przygotowanie i udział w konkursach tematycznych

-praca z mapą

-przeprowadzenie z okazji Dnia Dziecka spaceru po okolicy z niespodziankami (podchody)

                            Opracowała p. Agnieszka Marosik

                            Opublikowała p. Anna Janik