Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.30.

Świetlica

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabianiu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według haseł tygodnia. Dotyczą one najbliższego otoczenia dziecka – rodziny, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, ojczyzny. Rozwijają zainteresowania  przyrodnicze i kulturalne. Wychowawcy uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych oraz świątecznych, a także zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Świetlica

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne: układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie itp.,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze – czytanie bajek, baśni, opowiadań, wierszy,
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata – czytanie książek, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki
    z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne,
  • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany lub dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania,
  • wyzwalające ekspresję twórczą – prace plastyczne, drama, inscenizacje, zajęcia muzyczne,
  • kształtujące ekspresję ruchową,
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów – gry i zabawy sportowe,
  • relaksacyjne i wyciszające – relaks przy muzyce, wizualizacja. 

Szczególny nacisk położony został na wdrażanie dzieci do samodzielności oraz samorządności. W ramach licznych pogadanek wychowawcy świetlicy uczulają dzieci na estetykę otoczenia, higienę osobistą, kulturalne i bezpieczne zachowanie oraz, co równie ważne, na wzajemny szacunek, wzajemną pomoc i koleżeństwo.

Wychowawcy świetlicy:

Elżbieta Bednarek

Danuta Gierczak

Magdalena Milewska

Agnieszka Szubska

Jacek Grala

Aleksandra Boratyńska

Aneta Feredzyn

Anna Woźniak

Katarzyna Malarczyk

Filip Bąbik

 

 PLAN RAMOWY ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

07.00-08.00 Powitanie. Rozmowy i zabawy w kręgu; mój dzień.

08.00-08.50 Zajęcia dowolne według potrzeb indywidualnych i grupowych. Kilka
                       zabaw  ruchowych.   Gry planszowe,   łamigłówki,  zabawy   słowem.

09.00-10.00 Przygotowanie do lekcji.

10.00-11.50 Opieka nad uczniami oczekującymi na zajęcia lekcyjne. Dowolne    
                       zajęcia według pomysłu dzieci, gry dydaktyczne, wykonywanie
                       dekoracji, prac plastycznych.

12.00-13.00  Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych. Inspirowanie do pracy
                        twórczej i wykorzystania wiedzy.

13.00- 14.00  Nauka  własna,  pomoc  nauczyciela  w odrabianiu pracy domowej.

14.00-15.00 Zajęcia przewidziane  miesięcznym planem pracy grup               
                          wychowawczych. Zajęcia sportowe wtorki i czwartki.

15.00-16.00  Nauka  własna,  pomoc  nauczyciela  w  odrabianiu  pracy  domowej.

16.00-16.30  Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek. Porządkowanie sali.

16.30-17.30  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ponadto organizowane są zajęcia zumby, zajęcia sportowe w auli.
W zależności od pogody spacery, zabawy na placu zabaw.

wzór oświadczenia (wyjście ze świetlicy ucznia)